صادرات چیست؟

عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی می نماید .

شرایط صادرات

.اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

.دومین شرط صادرات كار كردن است – كار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا كار كردن .

.سومین شرط صادرات ، پیكار نمودن در میدان رقابت است .

.چهارمین شرط صادرات ، پشتكار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یكی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

.         هیچ چیز ثابت نیست .

.         هیچ كس كامل نیست .

.         هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

.     تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و كاری در امر صادرات

.     تعهد داشتن به صادرات

.     تعلق داشتن به صادرات

.     تداوم داشتن در امر صادرات

.     تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون كل صادرات شكارگاهی است كه به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شكار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حركت در آنسوی مرزهای ملی كه از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یكی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نكات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

 • تلاش برای متمایز ساختن محصول و شركت
 • تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
 • سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
 • بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
 • تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
 • توجه به تشكل گرایی و هم گرائی در بازار
 • ارتباط نزدیك و دائمی با توزیع كنندگان و مشتریان
 • توجه به تحقیق و بررسی بازار به شكل های مختلف
 • حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند
 • توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )
 • مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت كیفیت و ا ستانداردهای بین المللی
 • آشنایی و استفاده از تكنیك های مدرن فروش از جمله E-Commerce
 • استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت
 • حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی
 • مدیریت و واكنش سریع در مقابل عملكرد رقبا

صادرات چیست ؟

صادرات یك سیستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بایستی با هم فعالیت كنند تا سیستم بخوبی كار كند .

تعریف بازاریابی (MARKETING )

بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها ازطریق مبادلات مطلوب است .

بازاریابی دارای سه بعد است : بازارشناسی ، بازارسازی و بازارداری

 – بازارشناسی یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عملیات صادراتی .

مدل C برای بازار شناسی وجود دارد :

الف : شناخت خودمان ( شركت )  Company

ب : شناخت مشتری یا مخاطب     Costumer

ج : شناخت رقبا                       Competitor

د : شناخت محیط و عوامل محیطی Change Fuctor

 – بازارسازی یعنی استفاده از كلیه عوامل تكنیك ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار

مدل P برای بازار سازی وجود دارد :

الف : محصول خوب Product

ب : قیمت مناسب price

ج : توزیع بموقع Place

د : تبلیغ بجا Promotion

بایستی این چهار عامل را طوری تركیب كنیم كه مورد قبول مشتری قرار گیرد .

 – بازار داری یعنی روشها و تكنیك ها و ابزارهایی را بكار برد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد .

مجموعه بازارشناسی ، بازار سازی و بازار داری را بازارگردانی می گویند .

نقش اطلاع رسانی در صادرات

در سیستم اطلاع رسانی مهمترین ویژگی اینست كه موقعیت هر كس را در بازار شناخت و الگوبرداری كرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد .یك سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد:

جذابیت ظاهری ( Attention )

علایق های مشتری ( Interests  )

كشش و جاذبه ایجاد كردن ( Desire )

انجام فروش كالا ( Action  )

رضایت مشتری ( Satisfaction  )

فردی در سیستم اطلاع رسانی موفق است كه یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت كند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد در مورد اطلاع رسانی می توان گفت ? درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعالیتهای ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این ? درصد اطلاعات كلیدی را بدست آورد كه شامل تجزیه و تحلیل رقبا ، تجزیه و تحلیل شركت ، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل بازار می باشد .

الف : تجزیه و تحلیل رقبا :

 •  شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار .
 •  سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان .
 • كیفیت خدمات رقبا در بازار .
 • جایگاه بازار رقبا .
 • عملیات رقبا در بازار .
 •  منابع و امكانات رقبا در بازار .

ب : تجزیه و تحلیل شركت :

 •  اهداف و آرمان های خودمان
 •  سهم خودمان در بازار چگونه است
 •  رشد در بازار چگونه است
 •  كیفیت خدمات در بازار چیست
 •  جایگاه در بازار كدام است
 • منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است

ج : تجزیه و تحلیل محیط :

 • رابطه ما با كشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است
 • ساختار اقتصادی آن كشور چیست
 • فرهنگ و آداب اجتماعی كشور بازار هدف چگونه است
 •  نوع تكنولوژی غالب در كشور بازار هدف چگونه است
 •  قوانین و مقررات حاكم بر آن كشور چیست
 •  اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است

د : تجزیه و تحلیل بازار :

 •  اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف كالای مورد نظر .
 • رشد بازار هدف چگونه است .
 •  تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا .
 • شناخت رفتار خریداران و سبك زندگی افراد آن جامعه .
 • تجزیه و تحلیل و شناخت واسطه ها در بازار ( شركتهای تجاری و صادراتی و . . . )
 • شناخت علائق و رضایت مشتریان

آشنایی با برخی از اصطلاحات بازرگانی :

اعتبارات اسنادی LC  چیست ؟

تعهدی است كه بانك گشایش كننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت كند .

اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative كدام است ؟

اعتباری است كه گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذكر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد.

اعتبار اسنادی یوزانس Usance LCچیست ؟

اعتباری است كه پرداخت وجه كالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ?? یا ??? روز ) توسط بانك گشایش كننده اعتبار یا بانك كارگزار پرداخت می گردد .

فرم S.A.D در گمرك چیست ؟

سند یا اظهار نامه واحد گمركی است كه به منظور یكسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

CRF چیست ؟

یك سند گمركی  است كه توسط موسسات بازرسی كالا صادر می شود و نشان می دهد كه قیمت كالا در مبدأ مورد تأیید شركت بازرسی قرار  گرفته است .

معامله Bay back چیست ؟

فروشنده در یك كشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امكانات را به كشور خریدار می دهد تا در آنجا كالا تولید شود و به كشور فروشنده برگردد .

فرم SD چیست ؟

سندی كه تولیدكننده كالا به موجب آن كتباً اقرار می كند كه كالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

فرم MD چیست ؟

اظهار نامه تولید كننده كالاست كه به موجب آن تأئید می كند كالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده است .

گواهی SFR چیست ؟

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

قسمتی از قلمرو سیاسی یك كشور كه كالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمركی نمی شود . واردات كالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمركی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات كشور مستثنی می باشد .

كشورهای CIS ( كشورهای مستقل مشترك المنافع ) كدامند ؟

جامعه كشورهای مستقل مشترك المنافع در سال ???? تأسیس گردیده و اتحادیه ای است كه از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه كشور روسیه ، اوكراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و كشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبكستان ، تركمنستان ، تاجیكستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

بازارچه های مرزی چیست ؟

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند كالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

روش خریدی است كه در آن پرداخت بهای كالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

ورود موقت چیست ؟

رویه گمركی است كه به موجب آن برخی از كالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمركی می گردد و سه گونه است :

 • ورود موقت كالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
 •  به منظور نمایش در نمایشگاهها
 • ورود موقت خودرو 

اصطلاحات اینكوترمز : international  commercial terms كدامند ؟

طبقه بندی چهارگروه اینكوترمز

گروه      E

گروه F

گروه C

گروه D

تحویل كالا در نقطه عزیمت در مبدأ (EXW)

تحویل كالا به خریدار بدون پرداخت كرایه حمل در مبدأ

FAS – FCA

FOB

تحویل كالا در مبدأ به خریدارباپرداخت كرایه حمل

CIF – CFR

CIP ,CPT

تحویل كالا در مقصد

DAF

DES-DEQ

DDU , DDP

EXW        تحویل كالا در محل كار ( كارخانه ، انبار و . . . )

FCA         تحویل كالا به حمل كننده در مبدأ

FAS         تحویل كالا در كنار كشتی در مبدأ

FOB         تحویل كالا در عرشه كشتی در مبدأ

CFR         ارزش و كرایه حمل تا مقصد

CIF          ارزش ، بیمه و كرایه حمل تا مقصد

CPT         تحویل با پرداخت كرایه حمل تا مقصد

CIP          تحویل با پرداخت كرایه حمل و بیمه تا مقصد

DAF         تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )

DES          تحویل در عرشه كشتی ( در مقصد )

DEQ         تحویل در اسكله ( در مقصد )

DDM        تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی

DDP         تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمركی

معنی صادرات چیست ؟

كسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی نماید .

مشكلات داخلی صادرات كدام است ؟

این مشكلات اصولاً به تولید و كیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلی و بازاریابی و بسته بندی برمی گردد .

مشكلات بین المللی صادرات كدامند ؟

محور بودن اقلام صادراتی ، كشش پذیری كالاها ، وجود رقبا ، عدم انجام به موقع تعهدات ، عدم شناخت فرهنگ مصرفی كشورهای خریدار ، ضعف تبلیغات

مراحل انجام صادرات كدام است ؟  

    – بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن )

    – كسب مجوز صدور كه در حال حاضر صدور اغلب كالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط كالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند .

    – تعیین قیمت صادراتی توسط كمیسیون ? نفره نرخ گذاری .

    – صدور پروفرما ( سندی كه توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد )

    – تهیه و تدارك و بسته بندی كالا

    – دریافت گواهی بازرسی كالا از اداره استاندارد

    – صدور فاكتور و اخذ گواهی مبداء

    – سپردن پیمان ارزی

    – عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه

    – اظهار كالا به گمرك

    – ارسال كالا

    – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟

در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات كه در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است . اعتبارات اسنادی تعهدی است كه بانك گشایش كننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی كند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت كند و یا بانك دیگری را مأمور این عملیات نماید . این پرداخت یا از طریق برات ارزی (  B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

اعتبار نامه (L/C) یا (  latter of credit) چیست ؟  

فرم قراردادی است كه به موجب آن بانك بازكننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانك دیگری را كه بانك ذینفع یا كارگزار نام دارد مجاز می دارد حداكثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل كالاهای مورد معامله را به بانك تسلیم كند و آن بانك حداكثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید . بانك كارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانك دستور دهنده ارسال می كند .اعتبار نامه قابل معامله نمی باشد .

برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟

این برات توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانك ابلاغ كننده یا بانك ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادركننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت كند . برات قابل معامله است .

فاینانس ( Finance ) چیست ؟

در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یك شركت مالی درخواست می كند كه وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند .

كنوانسیون های حمل و نقل كدامند ؟

– كنوانسیون CMR :

این كنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندركاران حمل و نقل جاده ای و یكنواخت كردن شرایط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

– كنوانسیون TIR :

این كنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمركی كامیونهای حامل كالا كه در جاده های بین المللی تردد و از گمركات كشورهای ثالث عبور می كنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

– كنوانسیون كوتیف COTIF  :

این كنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

ارزش CIF كالا چگونه محاسبه می شود ؟

ارزش كالا ( COST ) + بیمه ( IN SURANC ) + كرایه حمل ( FRESGHT  )

ترانزیت چیست ؟

روش گمركی است كه براساس آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك گمرك به گمرك دیگر حمل می گردد .

ترخیص چیست ؟

به معنی تسویه حساب با گمرك پس از انجام تشریفات قطعی گمرك است .

اظهار نامه گمركی چیست ؟

عبارتست از هر اظهار یا اقدامی راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شده است .

كابوتاژ چیست ؟

حمل كالا از یك نقطه به نقطه دیگر در یك كشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی .

انواع واردات :

1 – واردات قطعی

2 – ورود موقت

3 – كالای مرجوعی

4 – ترانزیت كه شامل : داخلی و خارجی می باشد .

حق العمل كاری گمركی چگونه است ؟

به شخصی اطلاق می شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به اشخاص دیگر را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام دهد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *